Szczepimy się

Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbrowice

dofinansowanie projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
IV.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
IV.1.2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17
TRYB KONKURSOWY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE DĄBROWICE

 

OPIS PROJEKTU:
ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH PRYWATNYCH I BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DĄBROWICE, TAKŻE UZYSKANIE OSZCZĘDNOŚCI I OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ZUŻYCIA TEJ ENERGII. PROJEKT PRZYCZYNIA SIĘ DO OBNIŻENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII W WYNIKU PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ Z OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH I TYM SAMYM DO REDUKCJI LUB OGRANICZENIA ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU OZE W BILANSIE PALIWOWO-ENERGETYCZNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. W TYM CELU ZAPLANOWANO: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ INSTALACJI OZE (WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA NA KOTŁY NA BIOMASĘ - PELLET, BUDOWIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Z 2, 3 LUB 4 KOLEKTORAMI PŁASKIMI, WSPOMAGAJĄCYCH PODGRZEWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKAMI I SYSTEMEM ZAPEWNIAJĄCYM CIĄGŁOŚĆ PRACY INSTALACJI, MAGAZYNEM ENERGII I NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ) W 99 GOSPODARSTWACH DOM. I 2 BUDYNKACH UŻYT. PUBL. NOWE ŹRÓDŁA ENERGII BĘDĄ PRODUKOWAĆ NIEZBĘDNĄ ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPŁA NA POTRZEBY WŁASNE, WYKORZYSTUJĄC MAKSYMALNIE ENERGIĘ ODNAWIALNĄ. W PROJEKCIE WYKORZYSTUJE SIĘ I PROMUJE NAJBARDZIEJ WYDAJNE I PROEKOLOGICZNE TECHNOLOGIE, URZĄDZENIA I INSTALACJE GRZEWCZE. REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ BEZPOŚREDNIO DO REDUKCJI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ (W TYM CO2) DO POWIETRZA. NASTĄPI POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA, CO WPŁYNIE NA KOMFORT ŻYCIA W WOJ. ŁÓDZKIM I WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ. W PROJEKCIE PRZESTRZEGANE BĘDĄ REGUŁY KONCEPCJI UNIWERSALNEGO PLANOWANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, ELASTYCZNOŚCI ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ PROMOCJĘ PROJEKTU. PROJEKT SŁUŻYĆ BĘDZIE PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY DĄBROWICE. BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA SKORZYSTAJĄ MIESZKAŃCY GMINY, TJ. 1.923 OSOBY (GRUPA DOCELOWA).

 

CELE:
GMINA DĄBROWICE CHCĄC PRZECIWDZIAŁAĆ NEGATYWNEMU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI, SKATALOGOWAŁA GRUPY DZIAŁAŃ ZARADCZYCH I NAPRAWCZYCH. PIERWSZY KATALOG DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZWIĄZANY JEST Z WPŁYWEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ NA REDUKCJĘ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA. WYSZCZEGÓLNIONO TUTAJ:
• DZIAŁANIA WPŁYWAJĄCE NA WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH. PRZYKŁADEM TAKICH DZIAŁAŃ JEST CHOCIAŻBY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW; INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKU, PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY LUB OGRANICZENIE WYKORZYSTANIA PALIW KONWENCJONALNYCH; WSPARCIE W POSTACI ROZPOWSZECHNIANIA WIEDZY I NARZĘDZI ORAZ MECHANIZMÓW FINANSOWANIA W RAMACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW; PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ.
• DZIAŁANIA WPŁYWAJĄCE NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW I BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZYKŁADEM TAKICH DZIAŁAŃ JEST: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW; WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ; INWESTYCJA W URZĄDZENIA ENERGOOSZCZĘDNE; INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZAPEWNIAJĄCYCH ENERGIĘ CIEPLNĄ LUB ELEKTRYCZNĄ DLA BUDYNKU, W TYM INWESTYCJE W: FOTOWOLTAIKĘ, POMPY CIEPŁA, KOLEKTORY SŁONECZNE, KOTŁY NA BIOMASĘ.
• DZIAŁANIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘCIE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB I TOWARÓW W GMINIE (NP. INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ FLOTĘ POJAZDÓW).
• DZIAŁANIA WPŁYWAJĄCE NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWOCZESNYCH I EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ.

Wartość ogółem 2 704 659,34
Wkład Funduszy Europejskich 2 019 061,55

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)-

489,89

 

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny